GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG GS1

          Công ty Đầu tư Chứng khoán Đại chúng GS1 (Công ty GS1) được thành lập bởi Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng - Công ty thành viên của Sao vàng Group.

          Công ty GS1 hoạt động theo quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn  thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ; và Thông tư 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư Chứng Khoán. 

      ◊ Vốn điều lệ dự kiến: 50 - 100 tỷ đồng
      ◊ Quy mô: Từ 100 cổ đông trở lên, không tính Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mỗi cổ đông sở hữu tối thiểu 100 cổ phần;
      ◊ Thời gian hoạt động: Không giới hạn

ƯU ĐIỂM KHI ĐẦU TƯ VÀO GS1
Lợi nhuận:
      ◊ Lợi nhuận từ việc đầu tư hiệu quả với TSSL kỳ vọng 30%/năm
      ◊ Giá thị trường của cổ phiếu GS1 gia tăng theo NAV

Tính thanh khoản:
      ◊ GS1 được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), quản lý và giám sát chặt chẽ bởi UBCKNN.
      ◊ Thanh khoản cao, mua bán dễ dàng

Đối tượng tham gia linh hoạt:
      ◊ Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đều có thể tham gia mua và bán trên HOSE.
      ◊ Giá cổ phiếu sẽ luôn được đảm bảo bằng NAV.

Quản lý chuyên nghiệp: 
     ◊ Quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
     ◊ Nguồn vốn của Nhà đầu tư được quản lý và giám sát bởi Ngân hàng lưu ký giám sát BIDV
     ◊ Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định của UBCKNN

Hội thảo đầu tư  “ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng GS1”

Thời gian tổ chức: Thứ Bảy hàng tuần vào lúc 8h30 -10h30

Địa điểm: Lầu 6, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Sao Vàng

Số 257, Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Phiếu đăng ký góp vốn GS1           Tài liệu GS1