Lĩnh vực kinh doanh

Tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân, tổ chức, công ty để thực hiện tái cơ cấu đầu tư.
Cung cấp danh mục đầu tư và hợp tác đầu tư trong danh mục đầu tư và các dự án ...
Ngoài ra, công ty là đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội và mang lại giá trị lợi nhuận cao:
Đầu tư vào sản phẩm giáo dục
Đầu tư trong lĩnh vực máy công nghiệp
Đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thiết bị y tế.